1. Allmänt om Solidsport

1.1  Solidsport AB tillhandahåller Solidsport som är en digital plattform för streaming av video över internet som ger dig möjlighet att ta del av matcher, cuper och andra event. På plattformen kan idrottsklubbar och föreningar skapa en egen kanal (”Solidsportkanal”). Till varje Solidsportkanal erbjuds olika funktioner och tjänster. Dessa tjänster kallas tillsammans med Solidsports digitala plattform gemensamt för (”Plattformen”). Om annat ej uttryckligen anges nedan kallas Solidsport AB och Solidsport gemensamt för (”Solidsport”

1.2 Dessa avtalsvillkor nedan (”Användarvillkoren”) gäller dig som tittar på Solidsportkanaler och använder funktioner och tjänster på Plattformen. Det är viktigt att du som användare tar dig tid att läsa igenom Användarvillkoren noggrant. Du och andra användare av Plattformen kallas i fortsättningen för (”Användaren”).

2. Registrering av konto m.m.

2.1 Användaren ansvarar för att de uppgifter som anges vid registrering är korrekta. Vid registrering av ett konto som medger köp får Användaren endast uppge betalningsuppgifter som t.ex. kreditkort eller ett Paypal-konto som innehas av Användaren själv. 

2.2 Vid registrering ska Användaren ange ett användarnamn och ett lösenord. Användarens Inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av annan. Användaren ska förvara sina inloggningsuppgifter så att de skyddas från obehörig åtkomst. Användaren ansvarar för all användning av Plattformen som sker genom Användarens användarkonto.

2.3 Om Användaren misstänker att otillåten användning sker av dennes Inloggningsuppgifter ska Användaren snarast meddela Solidsport detta, samt ändra lösenordet. Om Solidsport har anledning att anta att Inloggningsuppgifterna har avslöjats eller på annat sätt missbrukas av obehörig person har Solidsport rätt att omedelbart säga upp detta avtal.

2.4 För att kunna nyttja Plattformen fullt ut måste Användaren skapa ett användarkonto. För att skapa ett kontot krävs att Användaren ha fyllt 13 år. Användaren måste dock vara 18 år för att kunna göra köp av betaltjänster. Registrering av ett användarkonto kan ske på www.solidsport.com

2.5 Solidsport kommunicerar med Användaren med e-post kring relevant information om Plattformen. Solidsport kan, om Användaren inte skriftligen har motsatt sig detta, komma att göra utskick avseende specialerbjudanden, liksom andra produkter och tjänster som kan vara av intresse för Användaren. Vidare kan Solidsport göra informationsutskick tillsammans med sina samarbetspartners som t.ex. idrottsföreningar och idrottsförbund.

3. Närmare om Betaltjänster

3.1 Betalning

3.1.1 Solidsport accepterar betalning via den aktuella betalningsmetoden som avgivits före köpet. Användaren måste ha registrerat en giltig betalningsmetod för att kunna köpa betaltjänster eller delta i kostnadsfria erbjudanden eller andra kostnadsfria erbjudanden som rör betaltjänster.

3.1.2 Priserna för varje betaltjänst anges på Plattformen. Priserna kan ändras och Solidsport erbjuder inga prisgarantier eller återbetalningar i händelse av prissänkningar eller kampanjerbjudanden.

3.1.3 Betaltjänsterna och vissa delar av innehållet inom betaltjänsterna är för närvarande endast tillgängliga i vissa länder. Användaren äger inte rätt till att förmedla osann, oriktig eller missvisande information med avsikt att felaktigt framstå som boende i ett land där tjänsterna är tillgängliga.

3.2 Provperioder och förbeställning

3.2.1 Solidsport kan komma att erbjuda gratis provperioder till nya prenumeranter av betaltjänster. Om Användaren köper en prenumeration för en betaltjänst som inbegriper en kostnadsfri provperiod får Användaren fri tillgång till sådana betaltjänster under hela provperioden. Vid den aktuella provperiodens slut debiteras Användaren kostnaden för prenumerationen varvid Användaren fortsättningsvis debiteras tills dess att prenumerationen avslutas. Om Användaren önskar undvika avgifter måste prenumerationen avbrytas innan provperiodens slut.

3.2.2 Solidsport kan komma att erbjuda möjligheten att förbeställa särskilt innehåll inom betaltjänsterna. När Användaren genomför en förbeställning för ett särskilt innehåll och annat ej föreskrivs vid köptillfället, fullgörs transaktionen och Användarens kreditkort debiteras på det datum då det aktuella köpet genomförs.

3.3 Prenumeration

3.3.1 Vid köp av prenumeration med automatisk förnyelse har Användaren rätt att avsluta prenumerationen vid valfri tidpunkt före den aktuella fakturaperiodens slut, varvid upphörandet träder i kraft vid den följande fakturaperiodens början.

3.3.2 Användaren godkänner att Solidsport debiterar genom den registrerade betalningsmetoden på den första dagen av den gällande prenumerationens fakturaperiod. Om den registrerade betalningsmetoden blir ogiltig på grund av att t.ex. kreditkortet har gått ut eller på andra orsaker och Solidsport inte kan debitera beloppet nästa fakturaperiod förbehåller sig Solidsport rättigheten att återkalla Användarens åtkomst till samtliga betaltjänster som denne har beställt till dess att | betalningsmetoden är uppdaterad. Solidsport kan komma att avbryta en prenumeration om Användaren inte uppdaterar sin betalningsmetod inom en skälig tidsperiod.

3.4 Särskilt om tillgång särskilda kanalpaket

3.4.1 Vissa sorters betaltjänster ger Användaren tillgång till en Solidsportkanal eller innehåll från flera olika kanaler i ett kanalpaket, som full betalning för att få tillgång till innehållet betalas en engångsbetalning eller en återkommande prenumerationsavgift. Solidsports samarbetspartners kan bestämma att uppdatera det tillgängliga innehållet med jämna mellanrum och vissa delar kan bli otillgängliga eller göras tillgängliga gratis när detta sker.

3.5 Villkor om kompensation till Användaren efter reklamation

3.5.1 Om det uppstår fel i Plattformen ska Användaren reklamera felet inom två (2) månader från det att felet uppstod. Reklamation kan ske skriftligen (t.ex. e-mail) eller Solidsports kundtjänst.

3.5.2 I vissa fall kan innehåll som är tillgängligt som del av en betaltjänst vara otillgängligt på grund av tekniska fel eller begränsningar från Solidssports partners som medger licenser för innehållet eller andra juridiska eller politiska orsaker.

3.5.3 För otillgänglighet av innehåll som ej avses i punkt 3.5.2 gäller följande. Under förutsättning att dessa fel har reklamerats i tid och om otillgängligheten varit väsentlig samt och att Solidsport funnit att felet beror på omständighet som Solidsport ansvarar för kan Användaren få en s.k värdekod eller, om Solidsport anser det befogat, erhålla återbetalning. En värdekod ger Användaren möjlighet att köpa tillgång rörligt innehåll på Plattformen till ett visst förutbestämt värde.

4. Ångerrätt

4.1 Användarens köp på Plattformen omfattas av Distansavtalslagen (SFS 2005:59). Detta innebär bl.a. att Användaren har rätt att frånträda sitt köp (”ångerrätt”) inom 14 dagar från det att Användaren accepterat villkoren för köpet (”ångerfrist”). För att utnyttja ångerrätten ska Användaren innan ångerfristen löpt ut ha kontaktat vår kundtjänst via mail eller telefon. En förutsättning för ångerrätten är att Användaren inte börjat titta på innehållet på Plattformen.

5. Användning av plattformen och plattformen

5.1 Allmänna förhållningsregler

5.1.1 Användaren får enbart använda Plattformen för privat bruk och i enlighet med dessa Användarvillkor (användaren får såleds inte tillgängliggöra Plattformen i restaurang- eller kaféverksamhet eller annat liknande kommersiell verksamhet utan Solidsports uttryckliga tillstånd) . Vissa Tjänster ger Användaren möjlighet att publicera eget material i form av t.ex. bilder, texter, grafik, videoklipp och musik (”Användarmaterial”).

5.1.2 Solidsport och innehavare av Solidsportkanal har när som helst rätt att neka publicering av eller ta bort Användarmaterial som inte uppfyller de krav som uppställs för tillgängliggörande av Plattformen enligt dessa Användarvillkor, se punkt 6.2-6.3 nedan.

5.2 Inlägg som Användaren publicerar

5.2.1 Solidsport har ingen insyn i vad Användaren publicerar på Plattformen och Användaren har ett eget juridiskt ansvar för innehållet i det Användarmaterial som Användaren publicerar på Plattformen. Solidsport har inte utsett någon ansvarig utgivare för vare sig Användarmaterial eller för andra typer av innehåll och material som publiceras på Tjänsterna.

5.2.2 Plattformen tillhandahåller olika funktioner som gör det möjligt för Användaren att kommunicera med andra användare. För det fall Användaren anser att något innehåll är olämpligt ska denne använda den ”flaggningsfunktion” som uppmärksammar Solidsport på olämpligt material.

5.2.3 Användaren garanterar att Användarmaterial inte innehåller uttalanden eller material vars offentliggörande kan föranleda skadestånds- eller straffansvar för Solidsport eller för innehavare av Solidsport-kanalen.

5.2.4 Användaren får inte ladda upp Användarmaterial som inbegriper olagligt material, exempelvis men inte begränsat till hets mot folkgrupp, olaga våldsskildring, barnpornografi, förtal eller upphovsrättsintrång, pornografiskt material eller material som innehåller grovt våld.

5.3 Ansvar för inhämtande av tillstånd till Användarmaterial

5.3.1 Användaren garanterar att denne innehar har äganderätten till (eller äger rätt att förfoga över) samtliga immateriella rättigheter till Användarmaterial. Användaren garanterar att Användaren från samtliga upphovsmän och övriga medverkande till och i Användarmaterialet kommer att ha förvärvat samtliga rättigheter, såsom upphovsrätt och rätt till fotografisk bild, som krävs för upplåtelse till Solidsport enligt dessa Användarvillkor.

5.3.2 När Användaren laddar upp Användarmaterial på Plattformen så upplåter Användaren till Solidsport:

a) en icke exklusiv rätt att själv eller genom tredje man, över hela världen tillhandahålla hela eller delar av Användarmaterial till allmänheten på begäran genom streaming, tillfällig nedladdning eller motsvarande transmissionsform på alla nu och i framtiden existerande distributionsplattformar, för mottagning i samtliga nu och i framtiden existerande medier, oavsett om sådan mottagning är avgiftsfri eller sker mot abonnemangsbetalning, betalning per transaktion eller annan | betalningsform.

b) en icke exklusiv rätt att över hela världen fritt använda utdrag, klipp och stillbilder ur Användarmaterial i marknadsföringssyfte för Plattformen och/eller Solidsport.

c) en icke exklusiv rätt att framställa sådana kopior av Användarmaterialet som finns tillgänglig på Plattformen om erfordras för arkivering samt för att underlätta marknadsföring och tillgängliggörande av Plattformen.

6. Avtalstid och uppsägning

6.1 Prenumerationer och abonnemang på Plattformen förlängs automatiskt och kommer att förnyas månadsvis efter slutet på Användarens abonnemangsperiod. Solidsport kommer att fortsätta att debitera en överenskommen månadsavgift till dess att Användaren säger upp abonnemanget.

6.2 Avtal som gäller utan bindningstid och kan när som helst sägas upp av Användaren. Vid uppsägning av Användaren avslutas kontot omedelbart. Eventuellt innestående värdekoder och abonnemang upphör att gälla. Uppsägning av avtalet från Användarens sida ska göras via dennes konto på Plattformen.

6.3 Solidsport kan vid valfri tidpunkt säga upp avtalet med Användaren till omedelbart upphörande om Användaren har brutit mot någon av bestämmelserna i Användarvillkoren.

6.4 Solidsport kan, utöver vad som anges i punkten 6.3, säga upp Användarvillkoren med omedelbar verkan om Solidsport beslutar att stänga Plattformen helt eller delvis, beslutar att väsentligen förändra Plattformen och/eller innehåll eller har annan skälig anledning att säga upp avtalet. Uppsägning av Användarvillkoren från Solidsport sida kan ske via email eller information på Solidsports webbsida.

7. Immateriella rättigheter

7.1 Plattformen innehåller material som skyddas enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Samtliga rättigheter förknippade med Plattformen, med undantag för Användarmaterial, inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter tillkommer Solidsport eller sådan tredje part med vilken Solidsport har träffat avtal. Detta innebär bland annat att Användaren inte har rätt att sprida (göra tillgängligt) eller kopiera hela eller delar av Plattformen till allmänheten eller på annat sätt använda Plattformen för kommersiellt bruk.

7.2 Användaren erhåller en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att ta del av innehållet från Plattformen. Användaren får endast använda Plattformen, och innehåll i Plattformen, i enlighet med dessa Användarvillkor. Till undvikande av missförstånd, Användarens Avtal med Solidsport innebär inte att äganderätt eller andra immateriella rättigheter till innehåll i Plattformen, eller till Plattformen, på något sätt överlåts till Användaren.

8. Länkar

8.1 Plattformen kan innehålla hyperlänkar till andra webbsidor som inte ägs eller är kontrollerade av Solidsport. Solidsport har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicys eller hantering på andra webbsidor. Solidsport uppmuntrar Användaren att vara uppmärksam när denne lämnar Plattformen och att läsa villkor och integritetspolicys på varje annan webbsida Användaren besöker.

8.2 Användaren är införstådd med och accepterar att Solidsport inte är ansvarig för förlust eller skada som kan åsamkas Användaren genom tillgängligheten till dessa externa sidor eller källor.

9. Ansvar för plattformen

9.1 Innehållet i Plattformen tillgängliggörs ”as is” och Solidsport ansvarar inte för innehållet är korrekt eller fullständigt. Solidsport ansvarar inte gentemot Användare för brister eller otillgänglighet av Plattformen (ekonomisk skada eller annan skada) om annat inte uttryckligen framgår av detta avtal. Vidare kan Solidsport kan när som helst och utan föregående meddelande välja att ta bort eller ändra innehåll på Plattformen. Solidsport arbetar ständigt med att förbättra såväl funktionalitet som innehåll, förändringar sker därför löpande.

9.2 Som nämnts ovan har Solidsport inte utsett någon ansvarig utgivare för Plattformen vilket innebär att Användaren har ett eget ansvar publiceringen av Användarmaterial. Solidsport har dock ett ansvar för att, efter påpekande från de som använder Plattformen, ta bort olagligt material i enlighet med lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

10. Användarens ansvar

10.1 Användaren ska ersätta och hålla Solidsport skadeslös beträffande skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som orsakas av eller i samband med någon överträdelse av Användaren mot dessa Användarvillkor och alla brott mot eventuella lagar, regleringar eller tredje parts rättigheter. Användaren är således skyldig att på egen bekostnad försvara och hålla Solidsport skadeslöst avseende kostnader som åsamkas Solidsport till följd av anspråk från tredje man | som kan härledas till att Användarens användning av Plattformen.

11. Personuppgifter m.m.

11.1 Solidsport är personuppgiftsansvarig och förvaltar Användarens personuppgifter den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) samt annan tillämplig lagstiftning. Användarens personuppgifter används för att Solidsport ska kunna uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser mot Användaren. De personuppgifter som Solidsport kommer behandla är Användarens namn, adress samt kontouppgifter. Solidsport kommer vidare att använda Användarens e-postadress för att administrera utskick av nyhetsbrev och annan information.

11.2 Användaren har möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår ta del av Solidsports behandling av dennes uppgifter. Sådan begäran kan skickas till info@solidsport.com

11.3 Solidssports integritetspolicy förklarar närmare hur Solidsport behandlar personuppgifter samt beskriver Användarens rättigheter. Integritetspolicyn finns här: solidsport.com/sv/privacy-policy.
Kontaktuppgifter vid frågor kring hanteringen av personuppgifter finns under 14.1.

12. Ändring av villkor

12.1 Dessa Användarvillkor kan komma att ändras efter det att Användaren första gången godkänt dem, t.ex. om Solidsport inför nya betalningsmetoder eller erbjuder nya typer av abonnemang. Solidsport kommer att informera Användarna om sådana ändringar minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft.

13. Tillämpning lag – tvist

13.1 Svensk rätt ska vara tillämpligt på detta avtal.

13.2 Tvist i anledning av dessa Användarvillkor ska parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas avgörs tvisten i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Användaren har, i egenskap av konsument, rätt att hänskjuta tvisten till den domstol där Användaren har sin hemvist. Användaren kan också välja att först vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”) för prövning av tvisten (www.arn.se/). ARN:s beslut är en rekommendation till | parterna om hur tvisten ska lösas.

14. Kontakt och support

14.1 Användaren är medveten och samtycker till att betaltjänsterna används på egen risk och i enlighet med tillämpliga lagar. Betaltjänsterna förmedlas av Solidsport AB, som nås per post:
Solidsport AB Hammarbybacken 27 9120 30 STOCKHOLM, SVERIGE eller via e-post info@solidsport.com

14.2. Klagomål och/eller kommentarer om din betaltjänst kan skickas till ovanstående adress eller förmedlas online enligt ovanstående anvisningar. Användaren kan även kontakta kundtjänst genom att klicka på ”Hjälp” bredvid det aktuella inköpet eller genom att kontakta kundtjänstteamet.

1. Inledning

1.1 Solidsport AB (”Solidtango”) tillhandahåller en digital plattform, Solidsport, för streaming av video över internet (”Plattformen”). Plattformen är tillgänglig för klubbar, föreningar och andra organisationer som vill skapa en egen kanal (”Solidsportkanal”). Om annat inte uttryckligen anges nedan kallas Solidtango och Solidsport nedan gemensamt, Solidsport. Solidsport erbjuder en betalningslösning som ger klubbar och föreningar möjlighet att erbjuda rörligt innehåll mot betalning (”Betallösning”). Till varje Solidsportkanal erbjuds olika funktioner och tjänster, nedan (Tjänsterna”).

1.2 Dessa avtalsvillkor nedan (”Avtalet”) gäller mellan Solidsport och den förening/organisation som du är behörig att representera nedan (”Partner”). Genom att godkänna Avtalet träffas ett bindande avtal med Solidsport. Som behörig firmatecknare garanterar du att du äger rätt att ingå avtal för Partnerns räkning. Det är därför viktigt att du tar dig tid att läsa igenom Avtalet noggrant. För att börja använda Plattformen och Tjänsterna måste du först fylla i uppgifterna i formuläret på webbsidan www.solidsport.com/join

1.3 Plattformen är under utveckling och kommer efter hand att förses med nya tjänster. Solidsport förbehåller sig därför rätten att göra ändringar i Avtalet, t.ex. för att bemöta ändringar i tvingande lagstiftning eller till följd av förändringar av funktioner i Plattformen och Tjänsterna. Partner kommer att informeras om sådana villkorsändringar via den e-postadress som lämnats till Solidsport i det särskilda formuläret, såvida ändringarna inte är marginella.

2. Närmare om samarbeter kring betallösningen

2.1 Solidsports Betallösning gör det möjligt för Partner att sälja matcher, cuper, event och annat innehåll till till sina tittare (”Användarna”). Det digitala material i som görs tillgängligt på Solidsportkanalen av Partner i form av video, ljud, musik, texter, grafik och bilder kallas nedan (”Digitalt Material”).

2.2 Om annat inte särskild avtalas ansvarar Partner för att producera det Digitala Materialet och göra det tillgängligt på plattformen.

2.3 Partner har möjlighet att sälja sitt Digitala Material på följande sätt:

2.3.1 Styckeförsäljning (pay-per-view): Ett visst innehåll, t.ex. en match, säljs till ett bestämt pris.

2.3.2 Bestämd tidsperiod: Allt innehåll på en Solidsportkanal säljs till ett enhetligt pris för en bestämd tidsperiod (t ex en cup).

2.3.3 Abonnemang: Försäljning av abonnemang där Användaren får tillgång till en eller flera Solidsportkanaler. Abonnemanget förnyas löpande 30:e dag

2.4 Partner har möjlighet att knyta annonsörer och sponsorer till sin Solidsportkanal. Försäljning av banners, sponsorskap och liknande former av reklam och marknadsföring ska hanteras av Solidsport. Se vidare punkt 3.1 kring fördelning av intäkter.
Partner äger inte rätt att på egen hand införa banners, sponsorskap och liknande former av reklam och marknadsföring i sin Solidsportkanal. Denna hantering ska alltid ske via Solidsport, se punkt 2.3 ovan. Det är exempelvis inte tillåtet att föra in reklamskyltar, muntliga reklambudskap och meddelanden om Swishnummer i sändningarna. Det är inte heller tillåtet att lämna kommersiella budskap på Partners startsida på Solidsport. Brott mot denna bestämmelse anses som väsentligt avtalsbrott vilket innebär att Solidsport äger rätt att omedelbart säga upp avtalet med Partner samt kräva skadestånd på grund av avtalsbrott.

2.5 För att få tillgång Betallösningen till måste Solidsportkanalen först godkännas av Solidsport. Detta görs genom att partner kontaktar Solidsport. Vid registrering av en Solidssportkanal erhåller Partner ett s.k. kanal-ID som ska användas vid kontakter med Solidsport.

2.6 Med begränsningen på ett lägsta pris som Solidsport anger från tid till annan, anger Partner själv priset för Digitalt Material som erbjuds Användare av Solidsportkanalen.

3. Störningar och kompensation till Användare

3.1 Solidsport ansvarar inte för eventuella tekniska störningar i Solidsportkanalen och lämnar inga garantier för att dessa alltid är fri från tekniska fel. Om brister eller avbrott i Solidsportkanalen uppstår skall Solidsport ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. Solidsport har också rätt att stänga Solidsportkanalen för t ex uppgraderingar och service.

3.2 Vid utebliven sändning med kraftiga störningar där Användaren har misslyckats med att ta del av en sändning, kan Solidsport erbjuda Användaren en s.k. värdekod. En sådan värdekod kan användas vid köp av valfritt betalinnehåll på hela Plattformen.

3.3 Återbetalning till Användare sker endast i undantagsfall. Solidsport bestämmer om återbetalning ska tillämpas för att kompensera en Användare för innehåll som på ett uppenbart sätt inte motsvarar vad Användaren kan förvänta av levererad tjänst. Solidsport förbehåller sig rätten att kräva ersättning av Partner som motsvarar kostnaden för återbetalning till Användaren om felet beror på Partner.

4. Support

4.1 Solidsport ansvarar för eventuell support gentemot Användare som konsumerar innehåll som tillhandahålls bakom Betallösning. Supporten begränsas dock till frågor relaterade till själva betalningen. Frågor rörande det innehåll som produceras ansvarar Partner för.

5. Marknadsföring och provperioder

5.1 Solidsport har rätt att självt eller genom sina samarbetspartners marknadsföra Partnerns innehåll på Solidsport, detta gäller såväl innehåll som kräver betallösning som innehåll som tillhandahålls utan kostnad för Användaren, i alla medier utan några begränsningar av något slag i förhållande till Parter.

5.2 Solidsport förbehåller sig rätten att dela ut värdekoder i Plattformen, vars syfte är att kompensera användare eller marknadsföra enskilt innehåll, kanaler eller Plattformen i dess helhet. Ingen kompensation/ersättning tillfaller Partnern vid köp av innehåll via värdekod.

5.3 Solidsport kan komma att erbjuda gratis provperioder till nya Användare där denne får fri tillgång till sådana betaltjänster under hela provperioden. Ingen kompensation/ersättning tillfaller Partner vid provperioder eller vid utgivande av värdekoder.

5.4 Solidsport kan komma att göra utskick avseende specialerbjudanden, liksom andra produkter och tjänster som kan vara av intresse för Partner. Vidare kan Solidsport göra informationsutskick tillsammans med sina samarbetspartners som t.ex. idrottsföreningar och idrottsförbund.

6. Ersättning och betalning

6.1 Partner och Solidsport delar lika (50/50) på de bruttointäkter som genereras via Solidsportkanalen i anslutning till det Digitala Materialet. Med bruttointäkter avses samtliga intäkter som uppkommer vid försäljning (se punkt 2.3 ovan) av Digitalt Material på Partners Solidsportkanal samt i förekommande fall intäkter från annonsering och sponsring som publiceras i direkt anslutning till det Digitala Materialet enbart efter avdrag för mervärdeskatt baserat på detland som köparen befinner sig i då köpet genomförs (om ingen annan fördelning skriftligen överenskommits mellan parterna).

6.2 Partner kan genom sitt konto hos Solidsport, i realtid, kontrollera vilka intäkter Betallösningen inbringar. Partnern äger rätt att löpande fakturera Solidsport AB för intäkter som genererats via Betallösningen. Fakturan skickas till den adress som anges nedan i Avtalet. Minsta fakturerbara belopp är femhundra (500) kronor. Betalningsvillkor trettio (30) dagar. När faktura ställs till Solidtango skall detta göras inklusive tillämplig moms för Partner, vilket även ska framgå av fakturan.

6.3 Partner måste vara godkänd för F-skatt för att kunna nyttja Betallösningen. Om Partnern inte är momsregistrerad skall det fakturerade beloppet anges exklusive moms. Det är Partners ansvar att på faktura till Solidsport uppge sitt kanal-id hos Solidsport så att fakturan kan matchas mot rätt Solidsport kanal.

6.4 Partnern är skyldig att fakturera för innestående belopp senast 180 dagar efter det att transaktionen ägt rum, annars förlorar Partner rätten till sin del av intäkten. Detta gäller dock ej då det totala saldot för kontot understiger 500 kr.

6.5 Solidsport har rätt att utan ersättningsskyldighet gentemot Partner, avsluta dennes Solidsport kanal om de vid upprepade tillfällen överträder bestämmelserna i detta Avtal.

6.6 Solidsport har även rätt till återbetalning av redan utbetald ersättning till Partnern om det uppdagas att organisationen/användaren tillförskansat sig utbetalning genom bedrägeri eller annan oärlig eller brottslig metod.

6.7 Fakturerings och kontaktuppgifter: Solidsport AB, Lumaparksvägen 9, 120 31 Stockholm, e-post info@solidsport.com

7. Immateriella rättigheter

7.1 Partner garanterar att denne innehar har äganderätten till (eller äger rätt att förfoga över) samtliga immateriella rättigheter till Digitalt Material som krävs för upplåtelse till Solidsport enligt Avtalet. Partner bibehåller äganderätten till Digitalt Material men upplåter till Solidsport nyttjanderättigheter i enlighet med vad som anges i punkt 4.3 nedan.

7.2 Partner garanterar att det från samtliga upphovsmän och övriga medverkande till och i Digitalt Material som görs tillgängligt på Solidsportkanalen kommer att ha förvärvat samtliga rättigheter, såsom upphovsrätt och rätt till fotografisk bild, och att klarering skett av musikrättigheter som erfordras för Solidsports nyttjande enligt detta Avtal.

7.3 När Partner laddar upp Digitalt Material på Solidsportkanalen så upplåter Partner till Solidsport:

a) en icke exklusiv rätt att själv eller genom tredje man, över hela världen tillhandahålla hela eller delar av Digitalt Material till allmänheten på begäran genom streaming, tillfällig nedladdning eller motsvarande transmissionsform på alla nu och i framtiden existerande distributionsplattformar, för mottagning i samtliga nu och i framtiden existerande medier, oavsett om sådan mottagning är avgiftsfri eller sker mot abonnemangsbetalning, betalning per transaktion eller annan betalningsform.
b) en icke exklusiv rätt att över hela världen fritt använda utdrag, klipp och stillbilder ur Digitalt Material i marknadsföringssyfte av Plattformen och/eller Solidsport.
c) en icke exklusiv rätt att framställa sådana kopior av Digitalt Material som finns tillgänglig på Solidsportkanalen som erfordras för arkivering samt för att underlätta marknadsföring och tillgängliggörande av Solidsportkanalen och Plattformen.

7.4 Partner godkänner att Solidsport äger rätt att visa Solidsports varumärke och/eller logotyp eller annan ikon eller crosspromotion-meddelande vid marknadsföring av Plattformen och Tjänsterna.

7.5 Med undantag för Digitalt Material tillgängliggjort av Partner är allt annat material på Plattformen antingen ägt av eller licensierat till Solidsport och är föremål för upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga rättigheter tillhörande Solidsport eller Solidsports licensgivare. Partner äger inte rätt att kopiera, överföra, sprida, licensiera eller på annat sätt tillgängliggöra sådant material utan föregående skriftligt samtycke från Solidsport eller Solidsports licensgivare. Solidsport och dess licensgivare förbehåller sig alla rättigheter som inte är uttryckligen upplåtna till Partner.

8. Ansvar för innehållet på Solidsport-kanalen

8.1 Partner är ensamt ansvarig för innehållet i Digitalt Material och garanterar att detta är förenligt med tillämpliga lagar och regler som t.ex. yttrandefrihetsgrundlagen och upphovsrättslagen. Till undvikande av missförstånd, Solidsport har inget ansvar för innehållet och är inte ansvarig utgivare för Digitalt Material som Partner gör tillgängligt på Solidsportkanalen.

8.2 Partner garanterar att Solidsportkanalen inte innehåller uttalanden eller material vars offentliggörande kan föranleda skadestånds- eller straffansvar för Solidsport. Solidsport står inte bakom någon åsikt eller uttalande som uttrycks i Solidsportkanalen och är under inga omständigheter ansvarig för innehållet i dessa.

8.3 Partner får inte ladda upp Digital Material på Solidsportkanalen som inbegriper olagligt material, exempelvis men inte begränsat till hets mot folkgrupp, olaga våldsskildring, barnpornografi, förtal eller upphovsrättsintrång, pornografiskt material eller material som innehåller grovt våld. För det fall Partner får kännedom om att sådant material har gjorts tillgänglig på Solidsportkanalen ska Partner omedelbart ta bort materialet samt informera Solidsport.

8.4 Solidsport har när som helst rätt att neka publicering av eller ta bort redan publicerat Digitalt Material på Solidsportkanalen som inte uppfyller de krav som uppställs för tillgängliggörande via Plattformen enligt Avtalet. Solidsport ska så snart som möjligt, via den e-postadress som Partner har angett, informera Partner om att visst material nekats eller tagits bort enligt ovan. Partner har inte rätt att kräva ersättning för uteblivna intäkter eller på annat sätt rikta något anspråk mot Solidsport om hela eller delar av Digitalt Material nekas publicering eller tas bort från Solidssportkanalen.

8.5 Partner är medveten om att Användare kan lämna kommentarer och andra meddelanden på Solidsportkanalen. Vidare kommer Användare att kunna ladda upp rörligt material på Partners Solidsportkanal. Partner åtar sig att noga övervaka sin Solidsportkanal och skyndsamt ta bort meddelanden och annat material som inte är förenliga med detta Avtal. Vidare ska Partner göra Solidsport uppmärksam på sådana Användare så att erforderliga åtgärder mot dessa kan vidtas, t.ex. avstängning.

9. Ansvar och ansvarsfrihet

9.1 Partner ska ersätta och hålla Solidsport skadeslös beträffande alla typer av skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som orsakas i samband med brott mot detta Avtal och lämnade garantier enligt punkt 4 och 5 ovan för krav som riktas av tredje man med anledning det Digitala Materialet. Partners ansvar enligt det föregående förutsätter att Solidsport utan dröjsmål underrättar Partner om det framförda kravet.

9.2 Solidsport har inte något skadeståndsansvar eller annat ekonomiskt ansvar gentemot Partner för Plattformens och/eller Solidsportkanalens funktion eller kvalitet förutom vad som uttryckligen framgår av Avtalet. Solidsport lämnar heller inte några garantier till Partner att fördelningsbara intäkter enligt Avtalet faktiskt erhålles från Användare eller sponsorer/annonsörer.

9.3 Reklamation och andra anspråk ska skriftligen göras gällande inom skälig tid, dock senast inom (6) månader efter det datum då anspråket gjort, eller borde gjorts, gällande.

10. Personuppgifter

10.1 Vardera part är skyldig att följa EU:s dataskyddsförordning, GDPR, samt annan tillämplig lagstiftning gällande skydd av personuppgifter. Partner är att betrakta som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Partner behandlar i och i anslutning till Solidsportkanalen. Solidsport är att betrakta som personuppgiftsbiträde då Solidsport behandlar dessa personuppgifter för Partners räkning.

10.2 Parterna är medvetna om att det Digitala Materialet som görs tillgänglig på Plattformen omfattas svensk grundlag och är därför i stora delar undantagen av GDPR. Vad som ska respektive inte ska omfattas av GDPR är för närvarande oklart i svensk lagstiftning. Parterna ska därför löpande samråda i dessa frågor i syfte att på bästa sätt efterleva GDPR.

10.3 Vad som ska respektive inte ska omfattas av GDPR är för närvarande oklart i svensk lagstiftning. Parterna ska därför löpande samråda i dessa frågor i syfte att på bästa sätt efterleva GDPR.

10.4 För att kunna fullgöra vissa av Solidsports avtalsenliga förpliktelser mot Partner behandlas de personuppgifter som företrädare för Partner lämnat till Solidsport vid registrering av Solidsportkanalen, som exempelvis personnummer, namn, adress och e-postadress av Solidsport. För dessa uppgifter är Solidsport att betrakta som personuppgiftsansvarig.

10.5 Solidsport behandlar personuppgifterna för de Användare som nyttjar Betaltjänster på Solidsportkanalen och Solidsport är att betrakta som personuppgiftsansvarig gentemot dessa Användare. Denna fråga regleras närmare i Användarvillkoren som gäller mellan Solidsport och Användarna samt i Solidsports Integritetspolicy vilken finns tillgänglig här: https://solidsport.com/sv/privacy-policy.

11. Avtalets upphörande och konsekvenser vid upphörande

11.1 Partners uppsägning av detta Avtal ska ske skriftligen till adress som anges i punkt 3.7 ovan . Avtalet upphör att gälla trettio (30) dagar efter det att Solidsport bekräftat mottagande av sådan uppsägning samt slutbetalning av eventuellt utestående ersättning skett.

11.2 Solidsport kan vid valfri tidpunkt säga upp avtalet med Partner till omedelbart upphörande om:


a) Partner har brutit mot någon av bestämmelserna i Avtalet;
b) Solidsport är skyldig att avsluta avtalet enligt lag (t.ex. om tillhandahållandet av Plattformen blir otillåten); eller
c) om Partner går i konkurs, träder i likvidation, inleder förfarande om företagsrekonstruktion och/eller då det på annat sätt står klart att Partner är på obestånd.

11.3 Om Avtalet upphör oavsett skälen härför har Solidsport rätt (men ingen skyldighet) att avlägsna det Digitala Materialet från Plattformen. Partner har också rätt att på egen hand avlägsna materialet, dock inte i förhållande till de Användare som tecknat ett betalabonnemang som omfattar hela eller delar av det Digitala Materialet. I förhållande till sådana Användare får materialet avlägsnas av Partner först efter abonnemanget i fråga har upphört.

12. Force Majeure

12.1 Part är ej ansvarig för underlåtenhet att utföra sina skyldigheter enligt detta avtal, om sådan underlåtenhet beror på omständighet utanför parts kontroll och part utan dröjsmål meddelar den andra parten om att sådan omständighet föreligger.

12.2 Om part till följd av omständighet enligt punkten 10.1 varit förhindrad att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet under en tid av mer än sex (6) veckor har den andra parten rätt att säga upp avtalet, varvid ingendera parten ska vara ersättningsskyldig mot den andra parten.

12.3 Meddelanden enligt detta avtal ska ske skriftligen. Meddelande som skickats med elektronisk post eller fax anses utgöra skriftligt meddelande om mottagandet bekräftats.

12.4 Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av bägge parter för att vara giltiga.

13. Överlåtelse

13.1 Partner får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan Solidssports skriftliga medgivande.

14. Tillämplig lag och tvist

14.1 Svensk rätt ska vara tillämpligt på detta avtal.

14.2 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

1. Inledning

1.1 Solidsport AB, org.nr 556671-5586, Hammarbybacken 27, 120 30 Stockholm, (“Solidsport”, “vi”, eller “oss”) som tillhandahåller plattformen Solidsport, värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Solidsport samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. 

1.2 För Solidsport är våra kunders integritet högt prioriterat och vi har ett starkt fokus på att våra lösningar och rutiner bland personalen skall vara så säkra som möjligt för att skydda våra kunders information. Därför är det också vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Denna integritetspolicy beskriver hur och varför vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn förklarar dessutom vilka rättigheter du har i förhållande till Solidsport angående behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd är du alltid välkommen att kontakta oss på info@solidsport.com. Vi vidtar löpande åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

1.3 Vi samlar in information som du uppger när du registrerar ett Solidsport-konto. När du öppnar ett konto ber vi dig om namn, e-post och telefonnummer. Vi ber dig även om betalningsuppgifter som t.ex. kreditkortsnummer i samband med köp i plattformen. Vi samlar även in information som vi får när du använder våra tjänster, t.ex. vad du tittar på och vad du gillar på Solidsport. Vi använder olika metoder för att samla in Personuppgifter som exempelvis cookies och kundundersökningar.

2. Definitioner

2.1 I den här integritetspolicyn används följande definitioner: ”Partners eller Samarbetspartners” är förbund, föreningar, lag eller bolag som godkänts av Solidsport och som har ingått avtal med oss för att vi via Webbplatsen ska kunna sälja och tillhandahålla livesändningar och innehåll från deras evenemang och annat rörligt innehåll. ”Webbplatsen” omfattar webbplatsen www.solidsport.com och därtill hörande sidor som hanteras av Solidsport.

3. Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?

3.1 Solidsport samlar in de personuppgifter som behövs för att förmedla de tjänster som du anmält intresse för. De uppgifter som insamlas kan vara namn, adress, telefon, mejladress och kortnummer som lämnas av kund i samband med registrering av konto. Vi kan även samla information kring varor och tjänster som du har köpt via oss och våra samarbetspartners. Vidare kan vi samla in information om din IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem och plattform.

3.2 Via Webbplatsen kan du köpa tillgång till våra Partners sändningar, videos och annat innehåll via både styckvisa köp (pay-per-view) eller i abonnemangsform. Solidsport behandlar personuppgifter som lämnas av kund i samband med dessa köp. Personuppgifterna behandlas för att Solidsport skall kunna uppfylla vårt avtal med dig rörande tillhandahållande av köpt produkt eller tjänst, för administration och hantering av dina köp och för att kunna uppfylla Solidsports skyldigheter enligt svensk lag.

3.3 För att våra Partners ska kunna ge dig åtkomst till det innehåll som du har köpt tillgång till och för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund kommer personuppgifterna även att föras över till de Partners som administrerar de kanaler och tillhörande innehåll som du har köpt åtkomst till. Sådana överföringar kan även ske med stöd av våra Partners berättigade intresse att analysera olika aspekter av innehållet, i syfte att förbättra dessa sändningar och för att förbättra respektive Partners egna tjänster. Mer information om detta kan du hitta i respektive Partners egen integritetspolicy.

3.4 Dina personuppgifter kan användas för att skicka e-post med relevant information. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-post avseende specialerbjudanden, liksom andra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik. Vidare kan vi göra informationsutskick till dig tillsammans med våra samarbetspartners som t.ex. idrottsföreningar och idrottsförbund. Du kan när som helst meddela oss om du inte önskar nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden via den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev.

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan användas för att skicka e-post med relevant information. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-post avseende specialerbjudanden, liksom andra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik. Vidare kan vi göra informationsutskick till dig tillsammans med våra samarbetspartners som t.ex. idrottsföreningar och idrottsförbund. Du kan när som helst meddela oss om du inte önskar nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev.

Syfte & typ av uppgifter
Laglig grund för behandling

Bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter för att administrera ditt användarkonto på Solidsport. Kunna ge dig information om köp- och betalningshistorik, möjliggöra profil och inställningar m.m.

Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, användarnamn, lösenord, profilinställningar, köphistorik och betalningsinformation.

Fullgörande av Användaravtal om registrering och användning av Solidsports tjänster. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och skyldigheter mot dig enligt Användaravtalet.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att administrera kundförhållandet och medlemskapet, t.ex. för att besvara förfrågningar från dig eller hantera en reklamation.

Administrera dina beställningar och betalningar för att ge dig möjlighet att få tillgång till Solid- sportkanaler och annat innehåll på Solidsport som du önskar.

Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, orderuppgifter köpta produkter och tjänster, köphistorik samt betalningsinformation.

Fullgörande av Solidsports åtaganden mot dig enligt Användaravtalet.

Utskick av nyhetsbrev/marknadsinformation till registrerade användare från oss och, t.ex. idrottsföreningar, som vi gör gemensamma utskick med.

Typ av uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer samt uppgifter om köpta objekt.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skicka information och marknadsföring till dig.

Behandling av dina personuppgifter för att kunna hantera kundserviceärenden.

Typ av uppgifter: Kontaktuppgifter, t.ex. e-post, korrespondens, kontouppgifter, personnummer.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kund-serviceärenden. Vidare föreligger en avtalsenlig förpliktelse för oss att ge dig kundservice enligt Användaravtalet.

Solidsports skyldighet att fullgöra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, momslagen, och lag om penningtvätt).

Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, användarnamn, lösenord, profil-inställningar, köphistorik och betalningsinformation och korrespondens.

Uppfyllande av rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan Solidsports rättsliga skyldighet inte fullgöras.

Ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet samt för att förbättra våra tjänster och för affärsutveckling för att utveckla nya produkter och funktioner.

Typ av uppgifter: Namn, kön, profilinställningar, köphistorik och betalningsinformation, tekniska data rörande enheter som använts, köp- och användardata (t.ex. klick och besökshistorik), information om du har interagerat med Solidsport.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera och förbättra Solidsports tjänster, produkter och system.

4. Rättslig grund

Enligt Dataskyddsförordningen krävs en rättslig grund för all personuppgiftsbehandling. Nedan anges vilken rättslig grund som finns för respektive behandling.

Samtycke: Direktmarknadsföring och utskick av nyhetsbrev.

Fullgörelse av avtal: Tillhandahållande, administration och depitering av köp samt överföring av personuppgifter till tillämpliga Partners och till andra bolag inom Koncernen.

Rättslig skyldighet: Betalningsinformation sparas i enlighet med gällande bokföringsregler.

Berättigat intresse: För att Solidsport ska kunna tillhandahålla, utföra och utveckla våra tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera kunders köpvanor i syfte att förse kunder med relevant information och marknadsföring. Personuppgifter kan även föras över till våra Partners i syfte att dessa ska kunna analysera och förbättra sina tjänster.

5. Delning av personuppgifter till annan part

5.1 Skyddet för dina personuppgifter är en viktig del av Solidsports verksamhet och dina personuppgifter lämnas som utgångspunkt aldrig ut till någon annan, så länge inte du själv samtycker till detta eller i enlighet med stycket nedan. För att förtydliga detta ytterligare så kommer Solidsport inte under några omständigheter, utöver det som framgår av 5.2, sälja, dela eller lämna ut information om inte föreskriven lagstiftning kräver det, eller om det är kopplat till rättsliga åtgärder.

5.2 För att Solidsport ska kunna tillhandahålla sina tjänster i samband med innehållet och kanalen du har köpt tillgång till, är det i vissa situationer nödvändigt att dina personuppgifter överförs/delas till våra Partners och andra tredje parter som beskrivs enligt nedan. Solidsport agerar i dessa fall alltid med största försiktighet. De kategorier av tredje parter till vilka personuppgifter kan komma att föras över är:

  • Leverantörer av betallösningar;
  • Leverantörer av IT-lösningar, inklusive hosting-tjänster; och
  • Våra Partners.

5.3 De överföringar som beskrivs i punkt 5.2 ovan kan innebära att dina personuppgifter överförs till och/eller lagras i länder utanför EU/EES. Detta kan bero på att dina personuppgifter kommer att behandlas av personal som är verksam i sådana länder och som är anställd av oss, andra företag i vår Koncern eller av andra bolag som utför de tjänster som beskrivs i punkt 5.2.

5.4 Vid överföring av personuppgifter till de länder som åsyftas i punkt 5.3 ovan, kommer Solidsport AB alltid vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att de behandlas på ett sätt som är förenligt med Dataskyddsförordningen.

6. Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänk dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar användandet av ditt personnummer så långt det är möjligt. I de fall det är tillräckligt kommer vi istället att använda ditt födelseår och födelsedag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.  I  dessa fall används antingen EU kommissionens standardavtalsklausuler för att säkerställa en liknande grad av skydd som garanteras inom EU/EEA eller andra rättsliga grunder för överföringen.

Hur använder vi cookies?

På våra webbsidor används cookies. Du kan läsa mer om vår cookie-policy här: https://solidsport.com/cookie-policy

Detta är vår Cookie Policy för Solidsport som finns på https://solidsport.com

Vad är cookies?

Som standard på nästan alla hemsidor använder denna webbplats så kallade “cookies”, vilket är små filer som laddas ner till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information vi samlar in, hur vi använder den och varför vi behöver lagra dessa cookies. Vi kommer också att berätta hur du kan förhindra dessa cookies från att lagras på din dator, men var uppmärksam på att detta kan försämra delar av webbplatsens funktionalitet.

Hur vi använder Cookies

Vi använder cookies av en rad olika skäl som anges nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall ingen generell standard för att inaktivera cookies utan att helt inaktivera den funktionalitet och de förbättringar som de tillför den här webbplatsen. Det rekommenderas att du tillåter alla cookies om du är osäker på om du behöver dem eller inte ifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra sparandet av cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare (se webbläsarens Hjälp-avsnitt för hur man gör detta). Var medveten om att inaktiverande av cookies kommer att påverka funktionaliteten av denna och många andra webbplatser du besöker. Inaktiverande av cookies kommer vanligtvis också att resultera i inaktiverande av vissa funktioner och egenskaper på denna webbplats. Därför är det rekommenderat att du inte inaktiverar cookies.

Cookies vi sätter

Följande Cookies kan sättas både av våra webbplatser samt tredjeparts sidor som bäddar in Solidsport video spelare.

 • Konto-relaterade cookies
  Om du skapar ett konto hos oss så kommer vi att använda cookies för hantering av registreringsprocessen och allmän administration. Dessa cookies kommer vanligtvis tas bort när du loggar ut men i vissa fall kan finnas kvar efteråt för att komma ihåg inställningarna för din webbplats när du är utloggad.
  • Inloggnings-relaterade cookies
   Vi använder cookies när du är inloggad så att vi kan komma ihåg denna status. Detta besparar dig från att behöva logga in varje gång du besöker en ny sida. Dessa cookies tas vanligtvis bort eller raderas när du loggar ut för att se till att du bara kan få tillgång till begränsade funktioner och sidor när du är inloggad.
   • Webbplats-preferens cookies
    För att ge dig en trevlig upplevelse på denna webbplats ger vi dig möjligheten att ange olika inställningar för hur denna plats ska anpassas för dig när du använder den. För att komma ihåg dina inställningar måste vi sätta cookies så att denna information kan användas när du interagerar med en sida som påverkas av dina inställningar.

    Tredje parts cookies för besökare

    I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av en betrodd tredje part. Följande avsnitt beskriver vilka tredje part cookies du kan stöta på via denna webbplats.

    • Denna webbplats använder Google Analytics som är en av de mest använda och pålitliga analys-lösning på webben för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och på vilket sätt som vi kan förbättra användarupplevelsen. Dessa cookies kan spåra sådant som t ex hur lång tid du spenderar på webbplatsen och de sidor som du besöker så att vi kan fortsätta att producera relevant innehåll.
    • För mer information om Google Analytics-cookies, se den officiella Google Analytics-sidan: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

    Tredje parts cookies för administratörer

    För administratörer i vår plattform använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodd tredje part. Följande avsnitt beskriver vilka tredje parts cookies som kan uppstå när du använder sajten som administratör.

    • Denna webbplats använder Statuspage.io som visar systemet och plattformens status.
     För mer information om Statuspage.io cookies, se den officiella sidan för deras cookie policy: https://www.atlassian.com/legal/cookies

    Mer information

    Förhoppningsvis har detta förtydligat vad cookies är och hur vi använder dem, och om du är osäker på om du behöver cookies eller inte är det oftast säkrare att lämna cookies aktiverade i de fall det interagerar med några av de funktioner du använder på vår webbplats.

    Om du fortfarande vill ha mer information kan du kontakta oss via kontaktinformationen nedan:

    Solidsport grundades med visionen att göra det möjligt för alla sporter på alla nivåer att livesända sin sport.

    Med hjälp av livesänd sport på alla nivåer vill Solidsport förmedla spänning och glädje och samtidigt skapa nya intäkter till idrotten. Vi vill också med våra tjänster också bidra till utveckling av spelare och ledare, inspirera till mer idrottsutövande och samtidigt bidra till ett bättre samhälle där fler människor rör på sig och fler människor mår bra.

    Hammarbybacken 27
    Stockholm, Sweden

    © Copyright 2020 – Solidsport | Foton: Bildbyrån